Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid

Speltherapiepraktijk Rondom Spel heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Ouders/ verzorgers blijven te alle tijden verantwoordelijk voor de besluiten die zij nemen wat betreft henzelf of hun kind(eren).

De praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering. Deze is afgesloten bij de VvAA, die dekkend is voor de Wkkgz.

Beroepsvereniging

De therapeut is geregistreerd lid van de Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS). Per 01-01-2017 is de NVVS aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

Klachtenregeling

De therapeut handelt naar de beroepscode van de FVB en is onderhevig aan de Wkkgz. Eventuele klachten ten aanzien van de behandeling kunnen gemeld worden bij het NIBIG. Bent u het niet eens met gang van zaken dan hoor ik dit graag van u. Komen we er samen niet uit, dan verwijs ik u naar bovenstaande instanties.

Bij verhindering

Het annuleren of wijzigen van de datum van de spelsessies en oudergesprekken door ouders/ verzorgers kan tot maximaal 24 uur van tevoren. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij annuleren of wijzigen binnen 24 uur of het niet nakomen van een afspraak is de ouder of verzorger het gehele tarief verschuldigd.

Tussentijdse beëindiging

Wanneer de ouder of verzorger de behandeling tussentijds wil beëindigen, vindt er tenminste nog één laatste sessie plaats zodat de therapeut en het kind en de therapeut en de ouder gelegenheid hebben om het contact op een goede manier af te ronden.

Privacy

In het privacydocument leest u hoe wij omgaan met uw gegevens in het kader van de privacywetgeving.