Privacy

Privacywetgeving (AVG)

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Alleen de officiƫle verslagen (met u gedeeld) en de eventueel uitgevoerde onderzoeken zijn onderdeel van het dossier. Mijn aantekeningen vallen daar niet onder.
Ook worden er in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts of bij de school of andere behandelaars.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • Zorgvuldig omga met de persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toestemming hebben tot uw gegevens.

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Privacy in het dossier

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming. In geval van langdurige afwezigheid zal mijn waarnemer contact met u opnemen en zorgen voor een zorgvuldige afsluiting van de therapie.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
 • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen en mijn accountant de jaarrekening kan maken. Met mijn accountant heb ik een verwerkersovereenkomst afgesloten. De debiteuren- en crediteurenadministratie wordt 7 jaar bewaard.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw schriftelijke toestemming vragen.
De gegevens in het dossier blijven zoals in de WBGO wordt vereist 20 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt als u de factuur zelf betaalt, staan de gegevens die door de zorgverzekeraar of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kunt declareren. Dat zijn:

 • Uw naam, adres en woonplaats.
 • Geboortedatum.
 • BSN of SVB klantnummer (indien wettelijk verplicht).
 • Datum van de behandeling.
 • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, gemeente of Sociale Verzekeringsbank en indien van toepassing, de prestatiecode. Bijvoorbeeld sessie of consult.
 • Kosten van het consult.